Deklaracja dostępności - Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie


Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Urzędu w Mikołowie.

Data publikacji strony internetowej: 2015-05-16. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-18.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • formularz kontaktowy nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • brak dostępności języka migowego,
 • część plików PDF nie jest jeszcze dostosowana do wersji dostępnych cyfrowo.

Wyłączenia

 • multimedia opublikowane przed 2020-09-23,
 • mapy,
 • treści, które nie zostały przez Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie wytworzone.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-09-23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Ucherek-Tomczyk, anna.tomczyk@pup-mikolow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 325 03 77. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każda osoba ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny jest zobowiązany zrealizować żądanie bez zbędnej zwłoki jednakże nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym fakcie stronę podając termin kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować inny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Zgłoszenia można dokonać poprzez:

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Boczne wejście do budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Mikołowie jest dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózku.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Od wejścia do budynku korytarz w prostej linii prowadzi do punktu informacyjnego obsługiwanego przez pracownika. W budynku nie ma wind ani schodołazu, w razie potrzeby obsługa interesantów odbywa się w pomieszczeniach znajdujących się na parterze budynku do których prowadzi szeroki korytarz.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Mikołowie nie ma pętli indukcyjnych. Nie ma również oznaczeń w alfabecie Breille'a dla osób niewidomych ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób słabowidzących. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przy bocznym wejściu do budynku dostosowanym do osób poruszających się na wózku, znajdują się 2 miejsca parkingowe wydzielone i oznakowane dla osób z niepełnosprawnościami.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku i wszystkich pomieszczeń, w których prowadzi się obsługę interesantów, można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Osoba uprawniona, która wyraża chęć skorzystania z tłumaczenia przy pomocy tłumacza języka migowego, powinna zgłosić ten fakt, na co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Informacje dodatkowe

 • Na stronie internetowej kontrast spełnia wymagania WCAG na poziomie AAA,
 • aktualnie trwają prace nad konwersją wszystkich plików PDF do wersji dostępnych cyfrowo,
 • na parterze budynku Urzędu znajduje się punkt informacyjny dla osób z niepełnosprawnością,
 • na parterze budynku jest ogólnie dostępna toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
 • pragniemy zapewnić, iż Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie nie zaprzestanie czynić starań w kierunku poprawy warunków korzystania z budynku urzędu jak i ze strony internetowej przez osoby z niepełnosprawnościami

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę