"Twoja praca - Twój sukces" - Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie


Twoja praca - Twój sukces


Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie realizuje projekt Twoja praca – Twój sukces" współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
[WND-RPSL.07.01.03-24-03H4/19]


OŚ PRIORYTETOWA VII Regionalny Rynek Pracy
DZIAŁANIE 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
PODDZIAŁANIE 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - konkurs.


Cel projektu:
Głównym celem projektu jest zwiększenie w okresie realizacji projektu tj. 01.01.2021 do 30.09.2023 r. możliwości zatrudnienia 49 osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Mikołowie powyżej 30 roku życia, zamieszkałych na terenie miast Mikołów, Łaziska Górne lub Orzesze, poprzez podniesienie kwalifikacji lub kompetencji zawodowych, nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności zawodowych, prowadzące do zwiększenia konkurencyjności uczestników projektu na rynku pracy oraz podjęcia i utrzymania efektywnego zatrudnienia przez min. 45% uczestników projektu w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy oraz 60 % wśród pozostałych uczestników.


Do projektu mogą przystąpić:
osoby powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin) - zamieszkujące miasta Mikołów, Orzesze, Łaziska Górne, zarejestrowane jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mikołowie znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj:
- kobiety
- osoby w wieku 50 lat i więcej
- osoby z niepełnosprawnościami
- osoby długotrwale bezrobotne
- osoby o niskich kwalifikacjach


W ramach projektu oferujemy:
- diagnozę potrzeb
- pośrednictwo pracy
- poradnictwo zawodowe
- szkolenia
- staże
- prace interwencyjne
- zwrot kosztów dojazdu
- zwrot kosztów opieki nad dzieckiem


Okres realizacji projektu:
01.01.2021 - 30.09.2023


Wartość projektu: 665,518,63 zł


Dofinansowanie projektu z UE: 565 690,83 zł


Planowane efekty:
- możliwość znalezienia zatrudnienia przez 49 osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mikołowie;
- podniesienie kwalifikacji zawodowych przez min. 4 uczestników projektu;
- podjęcie pracy lub działalności gospodarczej przez min. 25 uczestników;
- utrzymania efektywnego zatrudnienia przez min. 45% uczestników projektu w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy oraz min. 60% wśród pozostałych uczestników.


Szczegółowe informacje:


Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie
ul. Chopina 8
43-170 Łaziska Górne (pokój 204)
tel. 32 325-03-81 (Informacje ogólne o projekcie)
32 325-03-72 (Rekrutacja do projektu)
 
Załączniki
(1)Zarządzenie nr 52_2021 w sprawie Regulaminu zwrotu kosztów przejazdu.pdf (pdf, 6432 KB)
Zarządzenie nr 11_2020 w sprawie refundacji kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osoba zależną.pdf (pdf, 2695 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę